DutchEnglishFrenchGerman
Kinderen zijn onze toekomst, daar moeten we zuinig op zijn

Klachtenregeling

Een klacht is een GRATIS advies voor een instelling of beroepsbeoefenaar om de werkwijze te verbeteren

Toch is men vaak niet blij met een klacht en dat wordt nog wel eens tegen de klager gebruikt. Het indienen van een klacht kost tijd, geld en energie. Zelfs als een klacht gegrond wordt verklaard is het maar zeer de vraag of je er iets mee bereikt. Klachtenprocedures kunnen soms heel erg lang kunnen lopen en het advies van een klachtencommissie is vaak niet bindend.

Daarom is het goed om van tevoren goed na te denken over het doel van de klacht en of het doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Een gestructureerde werkwijze en klachtondersteuning kan helpen om de klachtenprocedure te vergemakkelijken en de kans op succes te vergroten.

Klachtenreglement

De overheid heeft bepaald dat overheidsinstanties en instellingen voor de gezondheidszorg een klachtenprocedure moeten hebben. Vrij gevestigde dienstverleners, zoals advocaten, arsten enz. behoren aangesloten te zijn bij een beroepsvereniging met een eigen klachtenprocedure. De overheid adviseert om reeds bij het eerste gesprek een klachtenreglement te overhandigen. Sommige instellingen doen dat spontaan, bij andere moet u daarom vragen. Soms staan de brochures in de wachtkamer.

Om geen tijd te verliezen kunt het beste bij het eerste contact vragen om een schriftelijk exemplaar van de klachtenregeling. Volgens de wet dient aan de klager te worden meegedeeld of en zo ja, welke gevolgden worden verbonden aan een klacht.

Soort klachten

Een klachtenregeling biedt de mogelijkheid om een klacht in te dienen over het gedrag van een medewerker over een zaak waarbij u betrokken bent (geweest). Als gezagsouder kunt u ook een klacht indienen in zaken waar uw kinderen bij betrokken zijn (geweest). U kunt klachten indien over het handelen, of het nalaten van handelingen en over beslissingen die gevolgen voor u hebben.

Klachten over uitgebrachte adviezen of rapportages zijn doorgaans niet mogelijk, tenzij privacy of goede naam wordt aangetast. Bezwaren tegen adviezen en rapportages dient u meestal bij andere instanties in te dienen. Voor klachten over het algemeen beleid van een instelling kan het zijn dat u naar een andere instantie moet.

Indienen van klachten

Klachten kunt u rechtstreeks bespreken met de betrokken persoon, maar als dat onvoldoende blijkt kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie van de betreffende instelling of beroepsorganisatie. Wordt uw klacht daar onvoldoende behandeld dan kunt u zich wenden tot een overkoepelende organisatie, of bijv. de Nationale Ombudsman.

Klachten moeten binnen een bepaalde termijn worden ingediend. Desgewenst kan in een eerste klachtbrief de klacht beknopt worden beschreven met de opmerking dat nadere informatie volgt. Hierdoor heeft u meer tijd om uw klacht zorgvuldig voor te bereiden. Door het verloop van een procedure kan de situatie veranderen waardoor het niet meer mogelijk is om een klacht in te dienen. En daar kun je achteraf behoorlijk spijt van hebben.

Daarom is het belangrijk dat je zo snel mogelijk, en zo duidelijk mogelijk een klacht indient en vooral ook op de juiste plaats. Bedenk echter wel dat je bij elke klacht een doel voor ogen moet hebben: wat kan en wil ik bereiken?

Soms is het makkelijker om je doel op een andere manier te bereiken. Soms kan een klacht onnodige vertraging van procedures veroorzaken of zelfs tegen je gebruikt worden.

Klachtadressen

Rechtsprekende macht

U kunt een klacht indienen als u vindt dat het gerecht of iemand die daar werkt u niet correct heeft behandeld. Dat kan zijn als u te lang moet wachten op beantwoording van uw brief of afhandeling van uw zaak, of als u van mening bent dat u niet correct bent te woord gestaan. Ook kan het gaan over klacht over de bereikbaarheid van gerecht of medewerkers. Als u het niet eens bent met een uitspraak van de rechter kunt u daarover geen klacht indienen.

Meestal kunt u daartegen in beroep gaan bij een hogere rechter. Een klacht kunt u schriftelijk indienen bij het bestuur van het betreffende gerecht.

Zie voor adressen: http://www.rechtspraak.nl

Klachtbijstand Jeugdhulpverlening en Kinderbescherming

Stichting Centraal Bureau klachten Gezinsvoogden en OTS-instellingen Almere
tel. 036-5409431 (na 19:00 uur)
fax. 036-5409433.

Bemiddelen bij problemen tussen ouders, gescheiden of gehuwd, en gezinsvoogdij. Indien in strijd met de Wet op de Jeugdhulpverlening is gehandeld, wordt zo nodig aangifte gedaan bij Justitie.

Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg.
Amsterdam, tel. 020-638.3728

Informeren en adviseren van cliƫnten van de jeugdbescherming over hun (rechts)positie en het ondersteunen bij klachten over de jeugdhulpverlening en -bescherming.

Vestigingen in Alkmaar, Haarlem, Utrecht, Gouda, Rotterdam, Den Haag.