DutchEnglishFrenchGerman
Kinderen zijn onze toekomst, daar moeten we zuinig op zijn

Ontvoerd!

Mijn (ex)partner heeft mijn kind ontvoerd naar het buitenland. Wat moet ik doen?

Wanneer u te maken krijgt met internationale kinderontvoering, dan doet u er goed aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een speciale instantie bij het Ministerie van Justitie, de zogenaamde ‘Nederlandse Centrale autoriteit’. Dit moet bij voorkeur direct na de ontvoering gebeuren. Hoe langer u namelijk wacht, hoe kleiner de kans wordt op succesvolle actie door de Nederlandse centrale autoriteit. Verder is het van belang dat de ontvoering onmiddellijk wordt gemeld bij de plaatselijke politie. Er kan sprake zijn van een strafbaar feit, waarvan aangifte gedaan kan worden. De politie kan, in overleg met de centrale autoriteit en met de Officier van Justitie, besluiten om het ontvoerde kind en eventueel de ontvoerende ouder te helpen opsporen.

Wat moet de Nederlandse Centrale autoriteit weten van mij en van mijn kind?

Als u een beroep wilt doen op de regelingen op het gebied van internationale kinderontvoering, dan wil de Centrale autoriteit de volgende zaken weten:

1. Hoe oud is het kind?

De leeftijd van het ontvoerde kind is van belang omdat de regelingen alleen van kracht zijn als het nog geen zestien jaar is. Wordt het kind binnenkort zestien, dan moet u er ernstig rekening mee houden dat de centrale autoriteit maar weinig voor u kan doen. Voor kinderen vanaf die leeftijd gelden de regelingen namelijk niet.

2. Waar woont u en waar woonde het kind?

U kunt een beroep op de regelingen doen als u in Nederland woont en uw kind, voorafgaand aan de ongeoorloofde medeneming, ook.

3. Wie heeft het ouderlijk gezag over het kind?

Gedurende het huwelijk hebt u in het algemeen samen met uw echtgenoot/echtgenote het ouderlijk gezag over het kind. U bent dan beiden verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind.

Indien u gescheiden bent, heeft de rechter bepaald/beslist of u alleen of gezamenlijk met uw ex-echtgenoot het gezag over het kind hebt.

Het kan ook zijn dat u en uw (ex)partner nooit gehuwd zijn geweest. Ook in een dergelijke situatie kunt u alleen of gezamenlijk met uw (ex) partner het ouderlijk gezag over het kind hebben.

U kunt een beroep doen op de regelingen indien het kind in strijd met het gezagsrecht en zonder ( uw ) toestemming is meegenomen naar en/of achtergehouden wordt in een ander land.

4. Bestaat er een omgangsregeling?

Er bestaat een omgangsregeling als u met uw huidige of vroegere echtgenoot/echtgenote duidelijk hebt afgesproken wanneer en hoe lang het kind bij wie zal zijn. Dat bent u samen overeengekomen of de rechter heeft er een beslissing over genomen.

Als uw huidige of vroegere echtgenoot/echtgenote die afspraken niet na komt en dus misbruik van de omgangsregeling maakt, kunt u een beroep op de regelingen doen.

Van misbruik is sprake als het kind, in strijd met de gemaakte afspraken, zonder uw toestemming naar het buitenland is meegenomen en u het daarmee niet eens was en dat nog steeds niet bent. Ook wordt er misbruik van de omgangsregeling gemaakt als het kind, na afloop van het overeengekomen bezoek in het buitenland, niet teruggestuurd of thuisgebracht wordt.

De Nederlandse wet kent bijzondere bepalingen die (mogelijk) misbruik tegen gaan.

Bestaat er bijvoorbeeld geen of nog geen volledige omgangsregeling, maar is daar door de ontvoering behoefte aan, dan kunt u de kinderrechter verzoeken alsnog een omgangsregeling vast te stellen.

U kunt de kinderrechter ook vragen een reeds bestaande omgangsregeling aan te passen. Dat doet u als u de indruk hebt dat het verblijf van het kind in het buitenland wel eens tot misbruik van de omgangsregeling zou kunnen leiden.

5. Wie heeft het kind ontvoerd?

Is het kind ontvoerd door de (ex-)partner, een familielid of iemand anders?

Wanneer kan de Nederlandse Centrale autoriteit weinig of niets voor mij doen?

In de volgende gevallen moet u er rekening mee houden dat bemiddeling weinig of geen resultaten oplevert:

· Uw kind is ontvoerd naar een land dat geen partij is bij een van de verdragen.

De Centrale autoriteit kan u daarover nader informeren.

· Uw verzoek om bemiddeling is aan de late kant.

Hoe eerder u de Nederlandse Centrale autoriteit bij de zaak betrekt, hoe groter de kans van slagen. Als er namelijk veel tijd is verstreken tussen de ontvoering en uw verzoek om bemiddeling, dan kan de buitenlandse rechter vaststellen dat uw kind inmiddels aan de nieuwe situatie is gewend. En beslissen dat het kind daarom beter in het buitenland kan blijven.

· Terugkeer betekent gevaar voor het welzijn van het kind.

De rechter zal meestal een verzoek tot terugkeer afwijzen als dat een actueel en concreet gevaar voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van het kind oplevert of het op een andere manier in een ondraaglijke situatie komt.

· Het kind maakt ernstig bezwaar tegen zijn terugkeer.

Als er over het ouderlijk gezag en omgang beslist wordt, is het gebruikelijk dat de rechter rekening houdt met de voorkeur van het kind. Dat kind moet dan natuurlijk wel oud genoeg en voldoende mondig zijn en de situatie begrijpen. Daarom is het alleen maar vanzelfsprekend dat bij de procedures die het gevolg zijn van de internationale kinderontvoering, de voorkeur van het kind eveneens van invloed is. In verband met die voorkeur kan de rechter besluiten dat het kind niet hoeft terug te keren.

· U hebt toch niet het ouderlijk gezag over het kind.

Het is mogelijk dat u in de stellige overtuiging leefde dat u het ouderlijk gezag over het kind had. Bij nadere bestudering van de stukken blijkt dat echter niet het geval te zijn. Het kind blijft dan bij de ouder die wel het ouderlijk gezag heeft.

· U hebt ermee ingestemd of erin berust dat het kind naar het buitenland vertrok.

U hebt, omdat u het ermee eens was, geen bezwaar gemaakt tegen het vertrek van het kind naar het buitenland. Of u hebt niet duidelijk genoeg laten merken dat u erop tegen was en er dus in berust. Ook zijn er geen duidelijke afspraken gemaakt over de duur van het verblijf. In die gevallen is er geen wettelijke mogelijkheid om het kind terug te krijgen.

Hoe lang duurt het voordat het kind weer thuis is

De bedoeling van de samenwerking tussen de landen bij internationale kinderontvoering is duidelijk: aan een ontvoering moet zo snel mogelijk een eind worden gemaakt. Toch kan er heel wat tijd mee gemoeid zijn. Zeker als het kind niet vrijwillig wordt teruggestuurd en er dus een beslissing van de rechter nodig is. Bij de buitenlandse instanties kunt u dan informeren naar de stand van zaken. De Nederlandse Centrale autoriteit zal u daarbij behulpzaam zijn.

Waar kan ik de Centrale autoriteit bereiken?

Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via (070) 370 62 52 / 370 69 66

Ministerie van Justitie

Directie Jeugd en Criminaliteitspreventie

Centrale autoriteit internationale kinderontvoering

Postbus 20301

2500 EH  Den Haag