DutchEnglishFrenchGerman
Kinderen zijn onze toekomst, daar moeten we zuinig op zijn

Schriftelijke Kamervragen Jeanine Hennis – VVD

Gepost op 10 februari 2012 | 0 Reacties

Schriftelijke vragen van het lid (Jeanine) Hennis-Plasschaert (VVD) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over kindontvoering.

1. Kent u de berichtgeving van de Koninklijke Marechaussee?[1]

2. Erkent u dat er jaarlijks zo’n 150 minderjarige kinderen, middels onttrekking aan het ouderlijk gezag, naar het buitenland ‘verdwijnen’?

3. Klopt het dat de Nederlandse wetgeving geen bescherming biedt aan kinderen in geval van een concrete dreiging van ontvoering? Zo nee, waarom niet?

4. Klopt het dat geen van de Arabische landen het ‘Haags Verdrag’ erkent? (NB: m.u.v. Egypte maar daarbij dient te worden aangetekend dat het Verdrag geheel ondergeschikt is gemaakt aan nationale wetgeving.)

5. Erkent u dat de praktijk aantoont dat Verdragslanden te vaak dankbaar ‘misbruik’ lijken te maken van de diverse betwistbare regeltjes waardoor er alsnog geen sprake kan zijn van een teruggeleiding volgens het Verdrag?

6. Klopt het dat, ondanks de verhoogde strafmaat ingevolge Sr. 279 lid 2 (waarbij een aanhouding bij een poging van onttrekking kan plaatsvinden), de directe poging tot ontvoering niet strafbaar blijft?

7. Klopt het dat er in feite pas kan worden ‘opgetreden’ als desbetreffend misdrijf voltrokken is en het onderhavig kind zich al in het buitenland bevindt (en men dus achter de feiten aanloopt)?

8. Klopt het dat NL-ingezetenen (met of zonder dubbel paspoort) nog altijd hun kind op de ambassade van herkomst van desbetreffende ouder, zonder enige moeite in het niet-NL paspoort kunnen bijschrijven (en waarbij dus géén toestemming van de andere ouder vereist is)?

9. Beschikken politie en OM over een checklist met elementen die wijzen op een mogelijk komende kindontvoering  (en waarbij politie/OM, aan de hand van het ‘stapelen’ van verkregen informatie, eventuele ‘voorbereidende handelingen’ aantoonbaar kan maken)?

10. Bent u van mening dat door het direct invoegen van de artikelen Sr. 45 t/m 47 op de artikelen Sr. 279 en verder, met een daarbij duidelijk gestelde strafmaat, de opsporingsinstanties over meer concrete handvatten beschikken om bij iedere poging tot internationale kindontvoering tot aanhouding over te gaan? Zo nee, waarom niet?

9 februari 2012

Publicatie indiening: Ikregeer.nl[1]

http://www.facebook.com/KoninklijkeMarechausseeOfficieel/posts/376877518996431

http://www.facebook.com/KoninklijkeMarechausseeOfficieel/posts/372443896102502

————————————————-

Antwoorden op de vragen van het lid Hennis-Plasschaert (VVD) aan de Staatssecretaris van Veilighied en Justitie over kindontvoering in Nederland (ingezonden 10 februari 2012; 2012Z02571)

Vraag 1

Kent u de berichtgeving van de Koninklijke Marechaussee?[1]

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Erkent u dat er jaarlijks zo’n 150 minderjarige kinderen, door onttrekking aan het ouderlijk gezag naar het buitenland verdwijnen?

Antwoord 2

Bij de Centrale autoriteit zijn in 2011 83 verzoeken om tussenkomst binnengekomen met betrekking tot internationale kinderontvoering naar het buitenland. Het betrof 72 gevallen van ongeoorloofde meename door een ouder naar een land dat is aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag. In 11 gevallen was sprake van ongeoorloofde meename door een ouder naar een niet-verdragsland.

Vraag 3

Is het waar dat de Nederlandse wetgeving geen bescherming biedt aan kinderen in geval van een concrete dreiging van ontvoering? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Is het waar dat, ondanks de verhoogde strafmaat ingevolge 279 tweede lid, Wetboek van Strafrecht (Sr) waarbij een aanhouding bij een poging van onttrekking kan plaatsvinden, de directe poging tot ontvoering niet strafbaar blijft?

Vraag 7

Is het waar dat er in feite pas kan worden opgetreden als desbetreffend misdrijf voltrokken is en het onderhavig kind zich al in het buitenland bevindt (waardoor men dus achter de feiten aanloopt)?

Vraag 10

Bent u van mening dat door het direct toepassen van de artikelen 45 t/m 47 Sr. op de artikelen 279 en verder, met een daarbij duidelijk gestelde strafmaat, de opsporingsinstanties over meer concrete handvatten beschikken om bij iedere poging tot internationale kindontvoering tot aanhouding over te gaan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3, 6, 7, 10De relevante strafbepaling als het gaat om het optreden van politie of de Koninklijke Marechaussee is artikel 279 Sr. Deze bepaling wordt zodanig uitgelegd dat zowel het onttrekken als onttrokken houden van een minderjarige aan het wettig gezag strafbaar is. In artikel 279 Sr zijn poging tot en voorbereiding van kinderontvoering niet expliciet strafbaar gesteld. Dat is niet nodig, omdat de artikelen 45 en 46 Sr poging tot en voorbereiding van misdrijven in het algemeen strafbaar stellen (vgl. ook Kamerstukken II, 2004/05, 30 072, nr. 7, p. 7; Kamerstukken II, 2005/06, 30 491, nr. 3, p. 6 ). Los daarvan, wanneer een ouder in strijd met het wettelijke gezagsrecht met zijn kind naar bijvoorbeeld Schiphol reist met het doel om met het kind per vliegtuig naar het buitenland te reizen, is al snel sprake van onttrekking aan het wettelijk gezag. Aangekomen op Schiphol kan de Koninklijke Marechaussee de desbetreffende ouder aanhouden, hetgeen ook daadwerkelijk gebeurt, zoals uit de berichtgeving bedoeld in vraag 1 blijkt.

Naar mijn oordeel beschikken politie en de Koninklijke Marechaussee over voldoende juridische handvatten om bij een voorgenomen internationale kinderontvoering op te treden tegen de ontvoerende ouder.

Vraag 4

Is het waar dat geen van de Arabische landen, met uitzondering van Egypte, het Haags kinderontvoeringsverdrag erkent?

Antwoord 4

Uit de lijst van landen die zijn aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag die staat op de website van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (www.hcch.net), blijkt dat de Arabische landen daar  niet op staan met uitzondering van Marokko. Egypte is niet aangesloten bij het verdrag.

Vraag 5

Erkent u dat de praktijk aantoont dat verdragslanden te vaak dankbaar misbruik lijken te maken van de diverse betwistbare regeltjes, waardoor er alsnog geen sprake kan zijn van een teruggeleiding volgens het Haags kinderontvoeringsverdrag?

Antwoord 5

Nee. De ervaring van de Centrale autoriteit bij internationale kinderontvoering naar verdragslanden is dat het Haags Kinderontvoeringsverdrag over het algemeen goed wordt nageleefd.

Vraag 8

Is het waar dat Nederlandse ingezetenen (met of zonder dubbel paspoort) nog altijd hun kind op de ambassade van herkomst van desbetreffende ouder, zonder enige moeite in het niet-NL paspoort kunnen bijschrijven (en waarbij dus géén toestemming van de andere ouder vereist is)?

Antwoord 8

Het komt voor dat ouders met een buitenlands paspoort naar de ambassade of het consulaat van hun land van herkomst gaan om een paspoort van dat land voor hun kind te krijgen of bij te laten schrijven in het eigen, niet-Nederlandse, paspoort. Dit is mogelijk als het recht van het land van herkomst dat toestaat. Ik heb daar geen invloed op.

Vraag 9 Beschikken politie en Openbaar Ministerie (OM) over een checklist met elementen die wijzen op een mogelijk komende kindontvoering, waardoor zij aan de hand van het stapelen van verkregen informatie eventuele voorbereidende handelingen aantoonbaar kunnen maken?

Antwoord 9

Ja. Reeds in 2006 is in overleg met het OM, het KLPD en het Centrum Internationale Kinderontvoering een zogeheten Baliekaart opgesteld voor politie, OM en Koninklijke Marechaussee. Hierin wordt onder meer aangegeven wat te doen in geval van een melding dat een kind mogelijk (acuut) naar het buitenland zal verdwijnen (dreiging van internationale kinderontvoering). Deze Baliekaart wordt momenteel geactualiseerd.

In het najaar van 2011 heeft het Centrum Internationale Kinderontvoering voorlichting gegeven aan de Koninklijke Marechaussee. Het Centrum Internationale Kinderontvoering en de Koninklijke Marechaussee hebben daarna gezamenlijk een “Beschrijving proces melden verdachte situatie” opgesteld. Hierin wordt onder meer aangegeven op welke wijze de medewerker van de Koninklijke Marechaussee kan handelen bij een controle bij de grensovergang van een minderjarige.

[1] http://www.facebook.com/KoninklijkeMarechausseeOfficieel/posts/376877518996431 http://www.facebook.com/KoninklijkeMarechausseeOfficieel/posts/372443896102502


Laat een reactie achter.

*