DutchEnglishFrenchGerman
Kinderen zijn onze toekomst, daar moeten we zuinig op zijn

Statuten

De comparant verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de navolgende statuten vast te stellen:

Artikel 1. Naam en zetel

1. De stichting draagt de naam: Stichting Kinderontvoering.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Arnhem.

Artikel 2. Doel

1. De stichting heeft ten doel:

a. het adviseren en begeleiden inzake juridische procedures met betrekking tot het voorkomen van (internationale) kinderontvoering c.q. onttrekkingen uit het ouderlijk gezag;

b. het adviseren en begeleiden van gedupeerden c.q. achterblijvers die met nationale en internationale kinderontvoering c.q. onttrekkingen uit het ouderlijk gezag geconfronteerd zijn;

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het adviseren en begeleiden van de advocatuur welke belast is met kinderontvoering c.q. onttrekking uit het ouderlijk gezag;

b. het middels de media naar buiten treden inzake het publiekelijk bekend maken van waarheidsbevindingen inzake discutabele en/of onjuiste rapportages van (semi) overheidsorganen, waarbij de rechten van het kind aantoonbaar zijn genegeerd c.q. beschadigd en/of aangetast;

c. het verstrekken van opdrachten aan derden met de intentie tot het verlenen van juridische bijstand voor de benadeelden en/of achterblijvers en/of het verstrekken van opdrachten met de intentie tot de daadwerkelijke opsporing en repatriƫring van de aan het ouderlijk gezag onttrokken c.q. (internationaal) ontvoerde kinderen;

d. het verwerven van fondsen en/of donaties ter dekking van de door de stichting gemaakte kosten.

Wordt donateur van de Stichting Kinderontvoering, daarmee helpt u met helpen. Maak uw donatie over op Raborekeningnummer: 39.55.03.760 ten name van de Stichting Kinderontvoering te Arnhem. De kinderen zullen daar zeker mee geholpen worden.